Příroda a zemědělství na prvním místě

4. 10. 2021

KSČM měla v tomto volebním období několik programových priorit. Většinu z nich se podařilo prosadit. Jednu však nikoliv - ústavní ochranu vody a půdy. To bylo i součástí tzv. Tolerančního patentu ses vládním hnutím ANO. Bohužel se tato snaha nedostala do finální podoby, přestože podporu této myšlence deklarovalo více stran v PS PČR. Téma je to totiž velmi závažné a jeho aktuálnost narůstá.

Vody v přírodě ubývá, stavy podzemních vod klesají. Řada menších obcí se již potýká s nedostatkem pitné vody. Voda je často kontaminována a stojí nemalé prostředky z ní pitnou vodu opět udělat, nemluvě o té skutečnosti, že značné množství půdy je silně zastavováno. Denně mizí až 25 hektarů půdy. Není zcizena, odvezena, ale především zastavěna výstavbou, méně pak např. využita jako plocha k vybudování např. vodní plochy. Je nutné přestat zastavovat úrodnou zemědělskou půdu včetně té u nás na Hané, a pro výstavbu využívat brownfieldy. Tedy plochy po již nefunkčních továrnách, firmách či zaniklých zemědělských družstvech. Proto bude KSČM v této zákonodárné iniciativě pokračovat i nadále a doufáme, že se to podaří.

KSČM chce prosazovat zvýšení soběstačnosti v odvětvích, které jsme vždy uměli produkovat. Míra závislosti na dovozu potravin se zvyšuje a to i v tradičních odvětvích. Zemědělci si zaslouží dlouhodobější perspektivu, aby mohli počítat s podporou a zájmem o odběr své produkce.  Od vstupu ČR do EU musí konkurovat dovozu výrazně dotované produkce především z Polska, ale i dalších států. Zaslouží si narovnání podmínek. Důležitou součástí podpory našich producentů je boj s dvojí kvalitou potravin a také důsledné postihy klamání spotřebitele o původu, kdy se výrobky vyrobené mimo naše území deklarují jako produkt z České republiky.

Důležitá je pro nás podpora ekologické krajinotvorby, ekologického zemědělství, jejíž cílem je zlepšení stavu půdy. Velké lány polí jsou výhodné ekonomicky, ale již ne ekologicky. Investice by napomohly rozčlenění lesními pásy a také obnově lesních porostů zničených nejen kůrovcovou kalamitou. Podpora pak musí směřovat i za malými vlastníky lesních ploch.

Výkyvy počasí pak ukazují na nutnost zvýšení retence půdy jako nutné prevence záplav a sucha. Cestou je podpora revitalizace vodních toků, mokřadů, lesních niv. Dobudování suchých poldrů.

Musí být snahou všech politických subjektů vytvořit takové podmínky, které povedou k ochraně přírodních zdrojů, zlepší stav krajiny a půdy, zlepší podmínky našemu zemědělství a to dlouhodobě. Ne jen proklamací na 4 roky, ale reálnými dlouhodobými programy podpory, které povedou ke zlepšení současné situace. Ta totiž silně odpovídá slovům legendární písně Wabi Daňka Stromy. Rád bych, abychom svým dětem mohli i do budoucna ukázat nejen kousek lesa…

Autor: 
Bc. Vladimír Urbánek, DiS, kandidát KSČM do PS PČR v Olomouckém kraji